Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spolek Babule

2013

Výroční členská schůze 12.1.2013

Zahájení a přivítání hostů

Zapisovatelkou byla jmenována Helena Havránková, ověřovatelkou  zápisu Lenka Chromková.

Počtem 25 členek byl schválen program schůze.

Byla zhodnocena činnost sdružení za rok 2012, výsledky hospodaření o.s. a byla přednesena zpráva revizní komise.

Předsedkyně výkonné rady přednesla návrh na odvolání výkonné rady a volbu nové rady s menším počtem členů z původních 9 na 5 členek.

Návrh byl odsouhlasen hlasováním 25 pro – 0 proti – 1 zdržela.

Byla ustanovena volební komise tvořená

Předsedou Vlastimilem Havránkem – zástupcem obce Vřesovice

Členka Zdenka Niklová

Členka Alena Zálešáková

Výkonná rada byla zvolena na 3 roky ve složení:

Hlasování (pro-proti-zdržel)

G. Kabrnová – ekonom 26-0-0

J. Pazderová – pokladník 23-0-3

M. Žáčková – předsedkyně 25-0-1

K. Kohoutová – kronikářka 25-0-1

M. Donátková – místopředsedkyně 25-0-1

Paní Svobodová členka revizní komise se vzdala ze zdravotních důvodů své funkce. Novou členkou revizní komise byla zvolena L. Chromková (hlasování 25 pro – 0 proti – 1 zdržela)

Návrh činnosti pro tok 2013

Snahou pro tento rok by mělo být aby se sdružení postupně dostalo do finanční nezavilosti. Tedy zachovat akce výdělečně a samozřejmě ty s vysokou návštěvností.

Pro letošní rok jsou tedy plánovány tyto akce

Fašank

Velikonoční výstava

Dětský den

Letní noc tematicky zaměřená

Harmonikáři

Hody

Beseda u cimbálu

Vánoční výstava

(Mikuláš bude pravděpodobně prováděn formou pochůzky na základě objednávky rodičů, Karneval bude případně Na Palatě bez objednání DJ.)

Různé

Vejít do kontaktu s Osvětimanským sdružením žen, aby nedocházelo ke křížení akcí.

Tří králová sbírka ve Vřesovicích – dohodnout s otcem Kasanem.

Akce pro náctileté – vyzvat je k samostatné aktivitě pro realizaci akcí

Možnost využití bývalé hospody Na Palatě ke konání akci (Mikuláš, karneval, akce náctiletých).

Bylo předneseno, že se nekonají žádné akce pro členy sdružení. Na návrh bylo reagováno nabídkou konání dílniček paní Procházkovou, péče o kroje p. Polášková. Je však potřeba reagovat na e-mailové výzvy, aby byl zjištěn zájem o jejich konání.

Výzva k založení smíšeného pěveckého sboru ve Vřesovicích.

Pan Reisigl poděkoval za aktivitu sdružení

Jednotlivá setkání se budou konat každý 1 pátek vměsíci (hlasování 25 pro – 1 proti – 0 zdržela).

Členský příspěvek bude ponechán na původní výši 100 Kč (hlasování 26 pro – 0 proti – 0 zdržela).

Místostarosta obce p. Havránek poděkoval za činnost sdružení a připomněl, že došlo k uvolnění prostor na obecním úřadě pro zřízení klubovny občanského sdružení.

Aktuální počet členů o. s. je 38 (z původních 42).

Návrh na udělení čestného členství pro pana Žáčka a pana Kabrnu za jejich aktivní podporu sdružení.

Usnesení

Schůze se zúčastnilo 23 členů + 2 v průběhu přišli a 1 odešel

Bylo provedeno zhodnocení činností v roce 2012

Finanční zpráva

Volby výkonné rady a revizní komise

Různé – diskuze, slovo hostů

Závěr

TOPlist