Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spolek Babule

2016

VÝROČNÍ  SCHŮZE „Spolku Babule“ pořádaná dne 13.2. 2016 v komunitním centru Na Palatě ve Vřesovicích

Program výroční schůze:

 1. Přivítání členek „Spolku Babule“ předsedkyní „Babulí“  Mgr. Marii Žáčkovou , následná volba zapisovatele programu  (zapisovatelem programu průběhu výroční schůze byla zvolena p. Ing Petra Kozáková)
 2. Seznámení s programem a jeho následné schválení
 3. Volba výkonné rady pro následující období
 4. Rekapitulace akcí pořádaných v roce 2015
 5. Zhodnocení roku zastupiteli folklórního souboru Vřesovjánek
 6. Plán akcí na rok 2016
 7. Hospodaření – zpráva ekonoma a revizní komise
 8. Čestné členství
 9. Různé
 10. Členský příspěvek
 11. Diskuze
 12. Volná zábava

 

Bod č. 2

 • navržený program byl schválen všemi členkami ( výroční schůze se zúčastnilo 17 členek ze 27 evidovaných)

 

Bod č. 3

Předsedkyně Babulí Mgr. Marie Žáčková požádala o rezignaci z funkce předsedkyně spolku Babule  kvůli pracovnímu vytížení.

17 zúčastěných členek výroční schůze bylo pro veřejnou volbu nové předsedkyně spolku Babule. Navržena byla Bc. Monika Donátková. Nová předsedkyně byla odsouhlasena 16 hlasy a 1 členka se zdržela hlasování.

Bc. Monika Donátková vykonávala doposud funkci místopředsedkyně spolku Babule, proto musela být tato pozice obsazená jinou členkou, navržena byla p. Lenka Chromková, která byla odsouhlasena 15 hlasy, a 2 členky se zdržely hlasování.

Lenka Chromková vykonávala doposud funkci v revizní komisi, proto i tato pozice musela být obsazená jinou členkou, navržena byla Mgr. Marie Žáčková, která byla odsouhlasena 16 hlasy a 1 členka se hlasování zdržela.

Ostatní funkce výkonné rady zůstaly nezměněné.

Nová výkonná rada zvolena dne  13.2. 2016:

                           předsedkyně Monika Donátková

                           místopředsedkyně Lenka CHromková

                           ekonomka  Gabriela Kabrnová

                           pokladník Jitka Pazderová

                           kronikářka Kateřina Kohoutová

 

Bod č. 4    (rekapitulace akcí pořádaných v uplynulém roce 2015)

- Výroční schůze konaná dne 10.1. 2015 v Hostinci u Sirotků

- Fašaňk konaný dne 14.2. 2015

Fašaňku se účastnily složky obce Vřesovic, a to – Sokoli, Hasiči, zastupitelé OÚ Vřesovice, Babule.

- Velikonoční výstava konaná dne 14.3. 2015

Z pohledu členek i návštěvníků, kteří se zapsali do kroniky Babulí, se tato akce vryla do jejich podvědomí a patří k nejzdařilejším akcím pořádanou spolkem Babule.

Velikonoční výstavy se účastnilo více komerčních prodejců, než-li lidí ukazující rukodělné práce přibližující období jara a Velikonoc.

       - „Den matek“ konaný dne 15.5. 2015

                    Posezení členek spolku v Lesparku ve Vřesovicích - plánování dětského dne.

- Dětský den „Cesta do pravěku“ konaný dne 30.5. 2015 v táborové základně Hodonín

Dětský den „Cesta do pravěku“ se taktéž řadí mezi nejlepší akce spolku Babule.

Dětského dne se účastnilo více než 190 dětí.

- Setkání Harmonikářů konaný dne 25.7. 2015 u fotbalového hřiště ve Vřesovicích

Tato akce je oblíbená spíše u starší generace občanů obce Vřesovice, přesto se těšila početné účasti více než 100 účastníků.

Babule navrhly při výroční schůzi přeformulovat název na „Posezení s harmonikou“.

- Slovácký rok v Kyjově konaný dne 15.8. 2015

Spolek Babule a folklórní soubor Vřesovjánek se zúčastnily průvodu na Slováckém roku v Kyjově, kde zastupovaly obec Vřesovice.

 • Slovácké hody s věncem a kačerem konané dne 10.10. 2015

- hody jsou pořádané za spoluúčasti všech složek ve vesnici ( TJ Sokol Vřesovice, SDH     Vřesovice, Spolek Babule Vřesovice, OÚ Vřesovice)

Slovácké hody byly i přes nepřízeň počasí velmi povedené, bohužel každoročně se obec Vřesovice potýká s nedostatkem mladých lidí, kteří by byli ochotni převzít role stárků, proto členky spolku Babule mezi sebou navrhly, aby v dalších letech byly např. babské hody ?, hody ženáčů ?, hody manželských párů ? apod.

- Beseda u Cimbálu konaná dne 24.10. 2015

Besedy u Cimbálu se zúčastnilo okolo 90 návštěvníků.

Letos chyběla degustace vína.

- Mikulášská obchůzka 5.12. 2015

Mikulášská obchůzka se velmi rozšířila v obci Vřesovice, v roce 2015 navštívili Mikuláš, Anděl a Čert na 28 dětí.

- Vánoční výstava konaná 28.11. 2015

Vánoční výstava je stejně oblíbená u veřejnosti jako výstava Velikonoční.

I na této výstavě nechyběly tradiční pokrmy, cukroví spojené s obdobím Vánoc.

Návštěvníci si zde mohli taktéž zakoupit krásné vánoční ozdoby od pozvaných prodejců.

 

Bod č. 5 - (Zhodnocení roku zastupiteli folklorního souboru Vřesovjánek)

Momentálně soubor Vřesovjánek navštěvuje 13 dětí, z toho 10 dívek a 3 chlapci. Za rok 2015 se účastnil Vřesovjánek  12-ti  akcí, a to – Velikonoční výstavy, vynášení Moreny, Folklorního Festivalu v Osvětimanech, Slováckého roku v Kyjově, Setkání Harmonikářů, Vystoupení na Palatě k 1. výročí založení souboru Vřesovjánku, Besedy u Cimbálu, Vánoční výstavy ve Vřesovicích i v Osmětimanech, Na akci rozsvícení stromku v Lesním baru, Na Vánočním koncertě, Zpívaní u vánočního stromku ve Vřesovicích.

Na rok 2016 má Vřesovjánek připravený program již na březen, kde svojí účastí potěší akce -  Velikonoční výstavu dne 5.3. 2016, vystoupení v domově důchodců v Kyjově 8.3. 2016, folklorní koncert v Osvětimanech a vynášení Moreny.

 Zhodnocení pronesla Jitka Skalková - vyučující dětí ve FS Vřesovjánek

 

Bod č. 6 - (plan akcí na rok 2016)

I v roce 2016 čeká spolek Babule pořádání veřejnosti oblíbených akcí.

- Fašaňk konaný dne 6.2. 2016

Jedná se o akci pořádanou složkami obce, kde Babule vyjadřují obci svojí přítomností podporu.

             Fašaňku se účastnily spolky Babule, Sokoli, Hasiči a zastupitelé obce Vřesovice.

Napočítáno bylo okolo 20 masek.

Vybrané víno od obyvatelů Vřesovic přenechaly složky Sokoli a Hasiči spolku Babule na degustaci pořádanou na Velikonoční výstavě.

 

- Výroční schůze konaná dne 13.2. 2016

Plánované akce:

- Velikonoční výstava dne 5.3. 2016

Letos chtějí členky Babulí zredukovat počet komerčních prodejců a nahradit jej větším počtem lidí vystavující rukodělné práce připomínající období jara a Velikonoc.

- Výlet Babulí ke Dni Matek ?

V roce 2015 se Babule vydaly ke Dni Matek do Janáčkova pivovaru v Uherském Brodě, pro velký ohlas tento výlet zvažují znovu.

- Dětský den  dne 4.6. 2016 v táborové základně Hodonín

Téma bude ještě upřesněno, zatím se pracuje s tématem „indiáni“.

- Posezení s Harmonikou dne 18.6. 2016 u fotbalového hřiště .

Pozváno bude asi 8-10 skupin harmonikářů.

Jako zpříjemnění akce vystoupí dětský folklorní soubor Vřesovjánek.

             Po vystoupení harmonikářů a Vřesovjánku Babule zvažují možnost navazování

              večerní zábavy.

              Akce se bude konat za každého počasí.

V roce 2016 zkusí Babule každoroční tombolu nahradit jiným zpestřením, a to „Kolem štěstí“.

- Slovácké hody s věncem a káčerem dne  15. 10. 2016

- Beseda u Cimbálu  dne 5.11. 2016

Předběžný začátek akce bude mezi 17-18 hodinou.

             O účast byla požádána cimbálová muzika „Friška“ z Kyjova a pan  Ivo Šmoldas,

              účast  byla samotnými interprety již potvrzena.    

 

- Vánoční výstava dne 26.11. 2016

Předběžný začátek od 15 hodin.

- Mikulášská obchůzka dne 5.12. 2016

             Každá akce bude ještě přesněji naplánovaná na setkání Babulí, tzv. Babinci, který se koná        

             každý měsíc první pátek v měsíci a nebo vždy cca 14 dní před plánovanou akcí.

Bod č. 7 - (zpráva ekonoma a revizní komise)

Zprávu ekonoma a zprávu revizní komise přednesla p. Jana Marešová.

Na požádání možnost k nahlédnutí u ekonoma sdružení p. Gabriely Kabrnové.

Spolek Babule bude žádat u obce Vřesovice o dotaci ve výši 30 000,-Kč a u Jihomoravského kraje o dotaci ve výši 20 00,-Kč.

Z rozpočtu spolku Babule půjde investice (po odsouhlasení všech členek) do dětského folklorního souboru Vřesovjánek ve výši 3000,-Kč.

Bod č. 8 - (čestné členství)

častněné členky výroční schůze konané dne 13. 2. 2016 se dohodly, že čestné členství se již v dohledné době navrhovat nebude.

Bod č. 9 - (různé)

- Pojištění akcí

                   Členky se usnesly, že nechají pojišťovat pouze akci Dětský den (pojištění činní cca  

                   2.500,- Kč), kde to považují za nejnutnější.

- Občerstvení na akcích

           Občerstvení na akcích pořádaných spolkem Babule budou zajišťovat členky spolku

           Babule a to dobrovolně dle jejich uvážení.

Bod č. 10 - (členský  příspěvek)

častněnými členkami byl odsouhlasen členský příspěvek na rok 2016 ve výši 100,-Kč na osobu.

Bod č. 11 - (diskuze)

V diskuzi se již nikdo nevyjádřil, všechny připomínky, dotazy a návrhy byly zodpovězeny během jednotlivých bodů.

Bod č. 12 - (ukončení programu)

Byla podávána večeře a následovala volná zábava.

 

UKÁZKA FOTOGRAFIÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE 2016

                            

             

             

 

                                                    

 

 

 

 

TOPlist