Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spolek Babule

STANOVY O.S.

 

                                                       Stanovy občanského sdružení Babule

 

 

                                                                      Úvodní část

 

Název sdružení:                        Občanské sdružení BABULE                    

Používaná zkratka sdružení:      BABULE, o.s.

 

Sídlo:                                       Vřesovice 209 696 48  Ježov

 

 

Občanské sdružení Babule (dále jen sdružení) bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují osoby k poskytování obecně prospěšných činností v níže uvedených činnostech a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

 

 Článek I. Charakter sdružení

 

1) Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, v němž se tyto osoby  

    sdružily k aktivní činnosti v oblasti ekologie a ochrany krajiny, kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci   

    níže uvedených cílů.

2) Veškerá činnost sdružení bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle sdružení neodporují žádnému článku   

    Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.

 

 

 Článek II. Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

1)    organizování obecně prospěšných akcí

2)    spolupráce s jinými sdruženími, obecními úřady a organizacemi na celém území republiky

3)    ochrana přírody a krajiny

 

Hlavní oblasti činnosti sdružení:

1)         akce pro děti a veřejnost

2)         místní partnerství a rozvoj obce

3)         aktivity pro členky, příznivce a sympatizanty

4)         prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity

5)         neziskový sektor -  pracovní skupiny, semináře a kurzy

6)         účastnit se ve správních řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití krajiny

 

 

 Článek III. Vznik členství ve sdružení

 

1) Řádným členem sdružení mohou být občané starší 15 let, kteří souhlasí se stanovami a cíli sdružení, a kteří se zaváží  

    plnit uvedené povinnosti člena sdružení. Jejich členství posuzuje a schvaluje výkonná rada sdružení.

2) Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

3) Čestné členství je navrhováno výkonnou radou sdružení a schvalováno členskou schůzí.

4) Titul čestného člena může být udělen členskou schůzí osobám, které se významně angažují nebo angažovaly v   

    kulturní či společenské sféře.

5) Čestní členové nemohou být voleni do orgánů sdružení.

6) Čestní členové neplatí vstupní ani členské příspěvky.

 

Článek IV. Práva a povinnosti členů

 

Řádný člen sdružení má právo:

1) Být volen do orgánů sdružení, volit orgány sdružení a hlasovat.

2) Předkládat návrhy, podněty a připomínky.

3) Být informován o všech rozhodnutích orgánů sdružení a účastnit se akcí pořádaných sdružením.

4) Platit jako členské příspěvky vyšší částky, než ty, které byly schváleny členskou schůzí.

5) Čestnému členu náleží při jednáních orgánů sdružení poradní hlas.

 

Řádný člen sdružení má povinnosti:

1) Řídit se stanovami sdružení.

2) Zaplatit členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí.

3) Při ukončení členství ve sdružení vrátit veškeré zapůjčené materiály.

 

  Článek V. Zánik členství ve sdružení

 

Členství ve sdružení zaniká:

1) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze sdružení výkonné radě.

2) Rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena.

3) Nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech.

4) Úmrtím člena sdružení.

5) Zánikem sdružení.

 

 Článek VI. Organizační uspořádání

 

V rámci sdružení existují tyto orgány: členská schůze, výkonná rada, revizní komise

 

1) Činnost výkonné rady řídí předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování výkonné rady.

2) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jménem sdružení dále jednají radou písemně pověření členové  

    sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení a podepisovat smlouvy, a to na základě projednání  

    věci na členské schůzi nebo na zasedání výkonné rady.

3) V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také ekonom na základě plné moci udělené výkonnou radou.

 

 Článek VII. Členská schůze

 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze všech jeho členů, která se schází nejméně dvakrát ročně, aby:

 

1)  Schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov.

2)  Zvolila na tříleté funkční období nejméně pětičlennou výkonnou radu sdružení a případně ji odvolala.

3)  Zvolila tříčlennou revizní komisi.

4)  Schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou výkonnou radou      

     sdružení.

5)  Schválila revizní zprávu, předkládanou revizní komisí.

6)  Určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období.

7)  Stanovila výši  členského příspěvku.

8)  Schválila rozpočet sdružení na následující období.

9)  Rozhodla o vyloučení člena sdružení.

 

Členská schůze:

 1) Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů.

2) Přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.

3) Není-li schopna se usnášet, svolá výkonná rada sdružení náhradní členskou schůzi a to nejdéle do 1 měsíce ode dne,

    kdy se měla konat původní členská schůze. Tato členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet  

    přítomných členů sdružení.

4) Členy výkonné rady do funkcí a revizní komisi volí členská schůze veřejným hlasováním.

 

 Článek VIII. Výkonná rada

 

1) Činnost sdružení ve volebním období řídí výkonná rada sdružení.

2) Výkonná rada řídí činnost sdružení ve všech směrech a svolává členskou schůzi. Připravuje a účastní se jednání   

     jménem sdružení s jinými subjekty.

3) Členové výkonné rady jsou znovu volitelní.

4) Výkonná rada si zvolí ze svých členů ve veřejném hlasování nejméně tyto funkce:

a) předseda  

b) ekonom    

5) V případě odstoupení člena výkonné rady jmenuje rada dočasného člena.

6) Zasedání výkonné rady svolává podle potřeby jeden ze členů výkonné rady.

7) Výkonná rada je povinna se řídit rozhodnutím členské schůze.

8) Členem výkonné rady mohou být pouze plnoletí členové sdružení.

 

 Článek IX. Revizní komise

 

1) Kontrolním orgánem je revizní komise, kterou volí členská schůze na tříleté funkční období.

2) Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi.

3) Revizní komise je tříčlenná.

4) Členové revizní komise volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání revizní komise.

5) Členové revizní komise nemohou být současně členy výkonné rady.

 

 Článek X. Hospodaření sdružení

 

1) Příjmy sdružení mohou tvořit: členské příspěvky členů sdružení, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z

    neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení, výnosy z akcí pořádaných sdružením a jiné zdroje.

2) Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení. Za jejich řádnou evidenci

    zodpovídá ekonom sdružení.

3) Disponovat s finančními prostředky sdružení mohou pouze pověření členové výkonné rady.

4) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci ekonom sdružení, který je povinen předkládat účetnictví ke

    kontrole výkonné radě a revizní komisi.

5) Zprávu o hospodaření zpracovává ekonom sdružení.

 

 Článek XI. Ukončení činnosti sdružení a majetkové vypořádání

 

1) V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost sdružení ukončit, může o tomto rozhodnout členská schůze.

2) V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí členská schůze předán jiné právnické  

    nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností stejného či podobného   

    zaměření.

 

 Článek XII. Závěrečná ustanovení

 

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.

2) Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí členská schůze.

3) Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist